قوانین و مقررات خرید و فروش | املاک خونه باغ | ویلا فروشی تنکابن |فروش ویلا تنکابن

بیگ تم

بیگ تم

خانه / دانستنی های حقوقی / قوانین و مقررات خرید و فروش

قوانین و مقررات خرید و فروش

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ” ماده ۳۳۸ قانون مدنی ”

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ، ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد ” ماده ۳۳۹ قانون مدنی ”

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد ” ماده ۳۴۰ قانون مدنی ”

هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد . ” ماده ۳۴۵ قانون مدنی ”

شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید ” ماده ۳۴۷ قانون مدنی ”

بیع چیزی که که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر ر تسلیم باشد ” ماده ۳۴۸ قانون مدنی ”

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر خول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند . ” ماده ۳۵۶ قانون مدنی ”

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد ” ماده ۳۵۷ قانون مدنی ”

هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع جایز است ” ماده ۳۶۰ قانون مدنی ”

اگر در بیع عین معین ، معلوم شود مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است . ” ماده ۳۶۱ قانون مدنی ”

آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :
.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود
عقد بی, بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند . ” ماده ۳۶۲ قانون مدنی ”

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع ” ماده ۳۶۷ قانون مدنی ”

تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد ” ماده ۳۶۸ قانون مدنی ”

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قایم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواه بود . ” ماده ۳۸۷ قانون مدنی ”

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید . ” ماده ۳۸۹ قانون مدنیدیدگاه ها بسته شدهبیگ تم

رفتن به بالا